வழிகாட்டி >>

 


ATDC (Apparel Training and Design Centre), எ.டி.டி.சி என்று அழைக்கப்படும் இந்தக் கல்வி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள ஆயத்த ஆடைத் தொழில் சார்ந்த கீழ்காணும் கல்விப் பயிற்சிகளை அளிக்கிறது. திருப்பூர் மற்றும் சென்னையில் இந்தக் கல்வி நிறுவனம் உள்ளது.

முகவரி:
ATDC Chennai
No. 18-23, 2nd floor
Readymade Garment Complex
Thiru. Vi. Ka. Industrial Estate Guindy, Chennai-600032
Phone. 044-22312121

ATDC Tripur
5/147 Tripur Road (Kaikattipudur Bus Stop)
Avinashi -641654
c/o AEPC, 3, 3rd Street, Indra Nagar,
Tripur -641604
Phone: 04296-275688, 0421-224412, 22363, 2232634
 
 
 
S. No.
Name of Course
          Eligibility
Duration of
the course
Course Fee
1.Diploma in Apparel Manufacturing Technology (AMT) 12th Std.
1 Year
Rs. 30,000
2. Diploma in Knit Garment Menufacturing Technology (KGMT) 12th Std.
1 Year
Rs. 30,000
3.Diploma in fashion Sampling / Co-Ordination 12th Std.1 YearRs. 25,000
4.Production Supervision & Quality Control Course 2th Std. 16 MonthsRs. 14,000
5.Pattern/Cutting Master Course 10th Std. 6 Months Rs. 14,000
6.Machine Mechanic Course 10th Std.4 Months Rs. 10,000
7 .Finishing / Packaging Supervisor Course 12th Std.3 MonthsRs. 5,000
8.Sewing Machine operator Course 8th Std. 3 Months Rs. 2,500
9. Measurement & Quality Control Course . 10th Std3 Months Rs. 5,000
10.Apparel Merchandising Graduation / Diploma in AMT 3 Months Rs. 5,000
* தவணை முறையிலும் பணம் செலுத்தலாம். 
 

Copyrights @ 2014 Snehidhi. All Rights Reserved

Designed and Maintained By GNARITUS TECH

.